Πρόγραμμα νέων επιχειρήσεων για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30-55 ετών
17 Οκτωβρίου, 2023
Επιστροφή ΕΦΚ, όροι και προϋποθέσεις
17 Νοεμβρίου, 2023

Εκπιπτόμενες και μη δαπάνες επιχείρησης

Ο νέος ΚΦΕ, έχει βάλει συγκεκριμένους κανόνες για την έκπτωση των δαπανών.

Συγκεκριμένα για να μπορέσει να εκπέσει μια επιχείρηση μία δαπάνη, θα πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι κανόνες (άρθρο 22 του ν. 4172/2014).

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,

Προσοχή: Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015 «Συγκεκριμένα, στις δαπάνες της περίπτωσης αυτής εμπίπτει κάθε δαπάνη, που κρίνεται απαραίτητη από τον επιχειρηματία ή τη διοίκηση της επιχείρησης, ανεξάρτητα εάν αυτή πραγματοποιείται δυνάμει νόμιμης ή συμβατικής υποχρέωσης, για την επίτευξη του επιχειρηματικού σκοπού, την ανάπτυξη των εργασιών, τη βελτίωση της θέσης της στην αγορά, εφόσον αυτή ενεργείται στα πλαίσια της οικονομικής αποστολής της ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της και μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία εισοδήματος ή άλλως αποβλέπει στη διεύρυνση των εργασιών της και στην αύξηση του εισοδήματος της (ΣτΕ 2033/2012) ή στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δεν επιτρέπεται, δε, στη φορολογική αρχή να ελέγχει τη σκοπιμότητα και το προσήκον μέτρο των δαπανών αυτών (ΣτΕ 2963/2013, ΣτΕ 1729/2013, ΣτΕ 1604/2011, κ.ά.), εκτός αν τούτο ορίζεται ρητά και ειδικά στο νόμο (π.χ. ενδοομιλικές συναλλαγές).»

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Ειδικά οι δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εκπίπτουν υπό την προϋπόθεση η επιχείρηση να εμφανίζει λογιστικά κέρδη χρήσης κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που η δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του Δημοσίου.

Για να μειωθεί η φορολογία και ο ΦΠΑ, ο επαγγελματίας μπορεί να δικαιολογήσει αρκετές “εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες” ως έξοδα για την επιχείρηση του, είτε είναι Ατομική επιχείρηση, είτε είναι Ι.Κ.Ε. εταιρεία είτε είναι Ομόρρυθμη εταιρεία Ο.Ε., τα οποία σας παραθέτουμε αναλυτικά παρακάτω.

Δαπάνες λειτουργίας στην έδρα της επιχείρησης

 • Ενοίκια επαγγελματικής εγκατάστασης με βάση το μισθωτήριο συμβόλαιο που έχει κατατεθεί στην Δ.Ο.Υ. και κοινόχρηστες δαπάνες κτιρίου
 • Λογαριασμοί ρεύματος, νερού και θέρμανσης ακόμα και αν βρίσκονται στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Δαπάνες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας
 • Αγορές επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
 • Αγορές ηλεκτρονικών αγαθών (Κινητό τηλέφωνο, υπολογιστής, tablet, εκτυπωτής κλπ) καθώς και λογισμικό (εμπορικά προγράμματα, windows, ms office, antivirus)
 • Υλικά καθαριότητας και ασφάλειας χώρου (Φαρμακείο γραφείου, πυροσβεστήρας, αρωματικά κλπ)
 • Γραφική ύλη, έντυπα αναλώσιμα εκτυπωτών
 • Ενοίκια μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης.

 

Μισθοδοσία προσωπικού – Αμοιβές – Εισφορές

 • Τα έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβής του προσωπικού, εφόσον έχουν καταβληθεί. Οι δαπάνες μισθοδοσίας δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση, αν δεν έχουν εξοφληθεί μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ίδιων λογαριασμών .
 • Όλες οι υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία ΕΦΚΑ (ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΤΣΕΜΕΔΕ). Προσοχή, οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν μόνο αν έχουν εξοφληθεί.
 • Όλες οι αμοιβές προς ελεύθερους επαγγελματίες (δικηγόροι, λογιστές, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί κ.λ.π.)
 • Συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις
 • Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού

 

Προβολή και διαφήμιση

 • Έντυπη διαφήμιση (Σχεδίαση και έκδοση επαγγελματικών καρτών, διαφημιστικών εντύπων κλπ)
 • Προβολή καταστήματος (Ταμπέλα, banners, αυτοκόλλητα και θέματα με το λογότυπο της επιχείρησης)
 • Ηλεκτρονική διαφήμιση (Facebook ads, Google adwords, instagram, Booking, vrisko, χρυσός οδηγός κλπ)
 • Κατασκευή και συντήρηση εταιρικής ιστοσελίδας (domain, ανανέωση server κλπ)
 • Κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας και εμπορικού σήματος

Προσοχή : για να μπορείτε να δικαιολογήσετε τα έξοδα από εταιρίες που έχουν έδρα το εξωτερικό, θα πρέπει να βρίσκεστε στο σύστημα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων-παραδόσεων.

 

Δαπάνες επαγγελματιών με έδρα την οικία

 • Όταν η έδρα της επιχείρησης είναι η οικία του ιδιοκτήτη και σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα του σπιτιού που χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς λόγους, μπορούν να δικαιολογηθούν έξοδα από τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ, θέρμανσης και άλλες δαπάνες της οικίας, σε ποσοστό περίπου 30% (το 1/3 της συνολικής τους αξίας)
 • Το τεκμαρτό ενοίκιο από την ιδιοχρησιμοποίηση ιδιόκτητου χώρου σαν γραφείο, εκπίπτει ως δαπάνη εφόσον δηλωθεί ως εισόδημα από ακίνητα.

 

Άλλες εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των ελεύθερων επαγγελματιών

 • Ασφάλιστρα για την ασφάλιση αστικής ευθύνης και πυρός/κλοπής των περιουσιακών στοιχείων ή των μεταφορικών μέσων της επιχείρησης.
 • Αποζημιώσεις σε τρίτους βάση δικαστικών αποφάσεων, καθώς και των απολυθέντων υπαλλήλων.
 • Μεταφορικά έξοδα λόγω αλλαγής της επαγγελματικής εγκατάστασης (ως έδρας)
 • Δαπάνες διαμονής, διατροφής, μετακίνησης όταν μετακινούνται μακριά από την έδρα τους στα πλαίσια της εκτέλεσης της εργασίας
 • Έξοδα μεταφοράς προσωπικού και υλικών/αγαθών με μέσα τρίτων
 • Ταχυδρομικές υπηρεσίες – courier
 • Προμήθειες τραπεζών
 • Προμήθειες τρίτων για αγορές, πωλήσεις, μεσιτείες, κλπ.
 • Δημοσίευσης αγγελιών και ανακοινώσεων
 • Δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. ισολογισμών
 • Συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις και Επιμελητήρια
 • Από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτουν, μεταξύ άλλων και οι δεδουλευμένοι κάθε είδους τόκοι δανείων ή πιστώσεων γενικά της επιχείρησης.
 • Έξοδα με σκοπό την κερδοφορία μπορούν να θεωρηθούν υπό προϋποθέσεις μια επαγγελματική διοργάνωση, κάποια δώρα για πελάτες και συνεργάτες κτλ, τα οποία όμως μπορούμε να αποδείξουμε ότι είναι πραγματικά για επιχειρηματικό σκοπό.

 

Έξοδα από χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)

Αυτό εξυπηρετεί τη μείωση του ΦΠΑ και της φορολογίας. Μπαίνοντας στη διαδικασία ενοικίασης εξοπλισμού για την επιχείρηση, ή και αυτοκινήτου, που είναι και το πιο κλασσικό, μπορείτε να δικαιολογήσετε :

 • το μηναίο ενοίκιο του εξοπλισμού
 • απεριόριστες δαπάνες καυσίμων μαζί με το ΦΠΑ τους
 • τα έξοδα συντήρησης του αυτοκινήτου όπως ασφάλιστρα, service, αλλαγή ελαστικών, τέλη κυκλοφορίας, ειδικές επισκευές κλπ

Με την ενοικίαση αυτοκινήτου απαλλάσσεστε από το τεκμήριο, εξαιτίας του οποίου πολλοί επαγγελματίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα άδικης φορολόγησης.

TIP 1 : Μπορείτε να στρατολογήσετε συγγενείς και δικούς σας ανθρώπους να εκδίδουν τιμολόγια για αγαθά ή υπηρεσίες που μπορεί να δικαιολογήσει η επιχειρηματική σας δραστηριότητα. Δεν μπορούν όμως να κόβουν τιμολόγιο για οτιδήποτε αγοράζουν, επειδή απλά είσαι “επαγγελματίας”. Το αναφέρουμε, γιατί πολλά έχουν δει τα μάτια μας! Πως θα δικαιολογήσει ένα μανάβικο την αγορά διαδρόμου γυμναστικής;

TIP 2 : Στις κεφαλαιουχικές εταιρίες, όπως είναι η ΙΚΕ εταιρία και η Μονοπρόσωπη ΙΚΕ , δικαιολογούνται ως έξοδα οι αμοιβές του διαχειριστή  και των μελών της εταιρίας (από την παροχή και τη συνεισφορά εργασίας).

Τι δεν εκπίπτει ως έξοδο στην επιχείρηση

Δυστυχώς η ελεγκτική αρχή δεν αποδέχεται κάποιες δαπάνες όταν αυτές δεν μπορούν να αποδειχθούν με πραγματικά στοιχεία. Συγκεκριμένα δεν δικαιολογούνται αποδείξεις καυσίμων και δαπάνες ΙΧ. Τα έξοδα αυτά εκπίπτουν μόνο εάν το αυτοκίνητο έχει άδεια επαγγελματικού αυτοκινήτου ή είναι μισθωμένο (leasing).

 • Φορολογικά Πρόστιμα και παραβάσεις
 • Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων.
 • Ο φόρος εισοδήματος και το τέλος επιτηδεύματος
 • Οι δαπάνες ψυχαγωγίας

ΠΡΟΣΟΧΗ : Δεν εκπίπτει κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ, από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής. Δηλαδή δεν μπορεί να εκπέσει τιμολόγιο αξίας άνω των 500 ευρώ, για το οποίο η εξόφληση δεν έγινε μέσω τραπέζης.

 

Εκπιπτόμενες και μη δαπάνες επιχείρησης
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.
Διαβάστε περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο