Έναρξη πλατφόρμας δήλωσης απασχόλησης συνταξιούχου
6 Μαρτίου, 2024
Ανακαινίζω-Νοικιάζω 2024-Ανοίγει 5/4 η πλατφόρμα
3 Απριλίου, 2024

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης-Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης

Στόχος της Δράσης «Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης σε τομείς της στρατηγικής RIS3» είναι η υποστήριξη ανέργων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε τομείς που περιλαμβάνονται στη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των 5.000.000€, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα υπερδέσμευσης σε ποσοστό 120%.

Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) του Περιφερειακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021-2027» (ΠεΠ ΑΜΘ 2021-2027).

 Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης δικαιούχοι των ενισχύσεων δύναται να είναι νέες μικρές και πολύ μικρές (Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003) επιχειρήσεις που πρόκειται να συ-σταθούν από ανέργους συναφούς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών). Προϋπόθεση για την ενίσχυσή τους είναι η οργάνωση της δραστηριότητάς τους σε αυτοτελείς επαγγελματικούς χώρους.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν:

 1. μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης,
 2. οι μέτοχοι-εταίροι/ιδιοκτήτες τους είναι για τουλάχιστον 3 μήνες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και έως την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων στην ΔΥΠΑ. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και όσοι επιτηδευματίες, κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα (δεν έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος) 3 μήνες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και έως την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
 3. και θα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3: EΠΙΛΕΞΙ-ΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)-RIS3.

Σε περίπτωση ίδρυσης εταιρίας οι εταίροι/μέτοχοι, ο τίτλος σπουδών των οποίων είναι συναφές με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, πρέπει να κατέχουν συνολικά πάνω από το 50% του εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου. Για τις ΚΟΙΝΣΕΠ και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων θα πρέπει το 20% των μελών να έχουν τίτλο σπουδών συναφή με τη δραστηριότητα.

 

Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης, θα πρέπει να πληρούν (επί ποινής απόρριψης των υποβληθεισών Αιτήσεων Χρηματοδότησης) σωρευτικά τα ακόλουθα:

 1. Κατά τη δημοσίευση της πρόσκλησης πρέπει οι δικαιούχοι να είναι για τουλάχιστον 3 μήνες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και έως την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων στην ΔΥΠΑ.
 2. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας αποκλειστικά σε συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, σε χρονικό διάστημα το αργότερο έως και 3 μήνες από την έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Οι εν λόγω ΚΑΔ θα πρέπει να διατηρηθούν καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ κατά την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, αυτοί θα πρέπει να είναι αποκλειστικά επιλέξιμοι και συναφείς με την ειδικότητα του δικαιούχου.
 3. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο σε χρονικό διάστημα το αργότερο έως και 3 μήνες από την έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Σε περίπτωση επαγγελματικής μίσθωσης η ισχύς θα είναι τουλάχιστον έως τη λήξη της περιόδου υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Διευκρινίζεται ότι δε γίνεται δεκτή η επαγγελματική εγκατάσταση στην κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).
 4. Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

 

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων & Ποσοστό επιχορήγησης

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 10.000€ έως 50.000€.

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 80% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης και δύναται να ανέλθει στο 100% εφόσον περιλαμβάνονται δαπάνες προσωπικού τουλάχιστον 1 ΕΜΕ.

 

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Η διάρκεια υλοποίησης των πράξεων είναι έως 24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι δαπάνες υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων θεωρούνται επιλέξιμες εφόσον:

 • εμπίπτουν στις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών,
 • είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και συνάδουν με τους ΚΑΔ επένδυσης,
 • περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Παράρτημα,
 • πραγματοποιούνται εντός επιλέξιμης χρονικής περιόδου,
 • είναι νόμιμες και κανονικές,
 • διενεργούνται με βάση την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ήτοι σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας,
 • τεκμηριώνονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά, όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία,
 • λογιστικοποιούνται κατάλληλα.
 • 1 Δαπάνες προσωπικού 15.000€/1 ΕΜΕ (έως 45.000€ και μέχρι 3 ΕΜΕ) Προσαύξηση 20% του ποσοστού ενίσχυσης (από 80% σε 100%) εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες πρόσληψης προσωπικού (τουλάχιστον 1 ΕΜΕ). Η επίτευξη του στόχου ελέγχεται κατά την πιστοποίηση.
  2 Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων έως 30% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού αθροιστικά με την κατηγορία 3 και την κατηγορία 6 Με χρήση της κοινής στήριξης (άρθρο 65 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021)
  3 Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο έως 30% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού αθροιστικά με την κατηγορία 2 και την κατηγορία 6 Με χρήση της κοινής στήριξης (άρθρο 65 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021)
  4 Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών έως 5.000€. Σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου έως 2.000€
  5 Λειτουργικές Δαπάνες Έως 70 % του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού
  6 Δαπάνες Λογισμικού έως 30% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού αθροιστικά με την κατηγορία 2 και την κατηγορία 3
  7 Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης Έως 4.000 €. Δημιουργία/κατασκευή νέας ιστοσελίδας έως 2.500€
  8 Έμμεσες Δαπάνες (π.χ. δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες) 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Άρθρο 54, Καν. 1060/2021)

   

  Χρόνος υποβολής και Διαδικασία Αξιολόγησης

   

  Έναρξη υποβολής αιτήσεων Λήξη υποβολής αιτήσεων
  04/03/2024 14/05/2024

   

  Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης ή της συμμόρφωσης του επιχειρηματικού σχεδίου με τις τυπικές προϋποθέσεις της Δράσης όπως αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

  Προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι η σωρευτική τήρηση των ακόλουθων:

  • Η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙ-ΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ),
  • η θετική απάντηση με σχετική τεκμηρίωση στο σύνολο των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής,
  • η ελάχιστη βαθμολογία για την ένταξη κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι ο βαθμός σαράντα (40)

 

Ενημερωθείτε αναλυτικά από το γραφείο μας για λεπτομέρειες και δυνατότητα ένταξης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα στο 25410-68087 ή εκδηλώστε ενδιαφέρον στην φόρμα επικοινωνίας μας: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – DK Economics

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης-Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.
Διαβάστε περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο